Zari Miami

Monday - Thursday

Monday

1 Bottle 4 PPL – Monday @ Zari South Beach

$350.00

2 Bottles 8 PPL – Monday @ Zari South Beach

$700.00

3 Bottles 12 PPL – Monday @ Zari South Beach

$1,000.00

Tuesday

1 Bottle 4 PPL – Tuesday @ Zari South Beach

$350.00

2 Bottles 8 PPL – Tuesday @ Zari South Beach

$700.00

3 Bottles 12 PPL – Tuesday @ Zari South Beach

$1,000.00

Wednesday

General Admission – Wednesday @ Zari South Beach

$0.00

1 Bottle 4 PPL – Wednesday @ Zari South Beach

$350.00

2 Bottles 8 PPL – Wednesday @ Zari South Beach

$700.00

Thursday

General Admission – Thursday @ Zari South Beach

$0.00

1 Bottle 4 PPL – Thursday @ Zari South Beach

$350.00

2 Bottles 8 PPL – Thursday @ Zari South Beach

$700.00